V průběhu měsíce srpna měli obyvatelé Trávníků možnost reagovat na připravovaný projekt „Regenerace panelového sídliště Trávníky“. Prostřednictvím anketního dotazníku mohli radnici sdělit své názory a požadavky. Radnice obdržela 370 vyplněných dotazníků.

Připravovaný projekt „Regenerace panelového sídliště Trávníky“ řeší celkovou regeneraci sídliště s možností čerpání dotací z programu Regenerace sídlišť Státního fondu podpory investic. Cílem projektu jako celku  je postupné a koncepční řešení existujících problémů panelového sídliště seřazených do osmi plánovaných etap. Projekt zahrnuje úpravu chodníků, cyklostezek, komunikací, parkování, dětských hřišť a sportovišť, městského mobiliáře i zeleně.

Projekt „Regenerace panelového sídliště Trávníky“ zahrnuje“:

  • CHODNÍKY – rekonstrukce stávajících a doplnění nových pěších komunikací se směrovými úpravami a doplnění nových chodníků v trasách vyšlapaných pěšin se zajištěním  bezpečného pohybu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
  • KOMUNIKACE – rekonstrukce stávajících komunikací, včetně směrových úprav a doplnění nových komunikací.
  • PARKOVACÍ STÁNÍ –  navýšení o cca 350 parkovacích míst na volných dostupných plochách v návaznosti na komunikace. Stávající parkovací stání budou rozšířena, doplněna a upravena.
  • DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ – vzniknou centrální hřiště s moderními herními prvky a sportoviště s umělými povrchy, menší lokální hřiště budou upravena. Na nových plochách jednotlivých hřišť s povrchem z lité pryže jsou navrženy moderní multifunkční prvky z kompaktních materiálů s dlouhou životností a minimální údržbou. V bezprostřední blízkosti hřišť a na vytipovaných oddělených plochách, jsou navrženy odpočinkové a relaxační zóny pro všechny věkové kategorie. Hřiště určená k likvidaci budou zrušena.
  • ZELEŇ – celková revitalizace zeleně , kácení a  náhradní výsadby v řešené  ploše sídliště,výsadba listnatých stromů je doplněna nízkými výsadbami a trvalkovými záhony.
  • MOBILIÁŘ – doplnění laviček, odpadkových košů, kontejnerových zástěn

„Děkujeme všem, co věnovali svůj čas vyplnění dotazníku a přispěli svými názory. Poskytnuté informace nám pomohou při přípravě projektových žádostí,“ poděkovala starostka města Otrokovice Hana Večerková.  

Další informace:
Romana Pastuszková
tisková mluvčí města Otrokovice
+420 723 606 758, +420 577 680 449
pastuszkova@muotrokovice.cz
www.otrokovice.cz