AKTUALITY

Aktuální informace v rámci projektu

V sekci vypořádání připomínek byly aktualizovány odpovědi na došlé připomínky.  Jakékoli doplňující komentáře k zapracování je možné i nadále vkládat v sekci Napište nám. Těšíme se na plodnou diskusi, která vyústí ve zlepšení dopravy a života ve městě.

Dopravní průzkumy

Dne 23.10. budou moci obyvatelé města zahlédnout pracovníky v reflexních vestách, kteří budou sčítat dopravu ve městě. Průzkumy jsou zaměřeny zejména na zjištění tranzitní dopravy města a toho, kolik vozidel v Otrokovicích končí. Průzkumy jsou prováděny ve spolupráci s Gymnáziem Otrokovice, kterému tímto děkujeme.

Vypořádání připomínek

Velmi plodnou debatu o dopravě v sekci napište nám doplňujeme vypořádáním připomínek, které je umístěno v sekci dokumenty. Toto vypořádání budeme průběžně doplňovat a aktualizovat dle průběhu zpracování PUMM. Vypořádání je souhrnem připomínek, které budou zapracovány do strategie.

Děkujeme všem za aktivní zapojení do projektu a těšíme se na nadcházející spolupráci.

Co se musí změnit v dopravě, aby se lidem v Otrokovicích žilo lépe?

Odpověď na tuto otázku začali hledat odborníci, kteří mají vytvořit Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice.

Tento plán bude řešit všechny druhy dopravy ve městě, tedy automobilovou, městskou hromadnou, příměstskou, cyklo a pěší dopravu, ale i problematiku parkování. Jeho zpracovatelé budou zkoumat a analyzovat stav v dopravě ve městě, hledat zásadní problémy a na základě diskuzí s odborníky i občany navrhovat možné způsoby řešení dopravní problematiky v nejširším slova smyslu. Zabývat se proto budou např. možnostmi optimalizace parkování na území města s využitím moderních systémů, ale také vybudováním nových cyklostezek a cyklotras nebo nastavením pravidel pro bezpečný vzájemný pohyb chodců, cyklistů i řidičů. V neposlední řadě bude plán řešit městskou hromadnou dopravu, a to jak z pohledu komfortu cestujících a dostupnosti MHD, tak např. z pohledu bezpečnosti a rychlosti dopravy. Cílem je umožnit lepší pohyb po městě všem skupinám obyvatel, zvýšit jejich bezpečnost a podporovat udržitelné a ekologické formy dopravy.

Cílem projektu je vytvoření plánu zabývající se mobilitou, jež ovlivňuje celé město, jeho atmosféru, prostor i přitažlivost a směřuje na rozvoj jeho území. Síla strategického dokumentu tkví v jeho systematičnosti, pečlivé analýze situace, objektivním stanovení cílů a přípravě provázaných opatření na základě společné vize. Zásadní je jeho projednávání s odbornou i laickou veřejností, podnikatelskou sférou a dalšími subjekty včetně dotčených odborů magistrátu dle zpracované komunikační strategie.

Cílem plánu by mělo být zajistit zlepšení kvality života formou opatření spočívajících ve změně nabídky dopravních možností, která umožní lepší přístup do práce, ke klíčovým destinacím a službám udržitelným způsobem. Opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.