DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy

V této sekci jsou zveřejněny dokumenty, se kterými pracujeme při tvorbě plánu mobility, zároveň jsou zde zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin a hlavní výstupy.

Prezentace návrhové části (z veřejného projednání)

Prezentace k analytické části (z veřejného projednání)

Návrhová část a akční plán 

Posouzení zavedení nízkoemisní zóny

Vypořádání připomínek z 12/2018

Přípravná fáze (hodnocení podkladů]

Komunikační strategie

Analytická část

Analýza – průzkum dopravního chování

Výkresy návrhové části: k projednání

Návrh úprav komunikační sítě IAD (individuální automobilové dopravy)

Návrh úprav sítě veřejné hromadné dopravy

Návrh úpravy sítě cyklistických tras

Návrh úpravy sítě pěších tras – sever

Návrh úpravy sítě pěších tras – jih

Výkresy analytické části:

Základní komunikační síť

Zatřídění komunikací

Dostupnost VHD

Základní síť cyklistických tras

Základní síť bezbariérových pěších tras

Problémový výkres na základě připomínek veřejnosti

Mapy zjištění z měření dopravy

Cyklisté na křižovatkách

Intenzity dopravy celkem za 24 hodin

Intenzity dopravy nad 3,5 t za 24 hodin

Tranzit IAD celkem za 24 hodin

Tranzit IAD nad 3,5 t za 24 hodin

Stupeň automobilizace v bytové zástavbě

Odstavování vozidel v bytové zástavbě

Imise z dopravy

Imise BaP z dopravy

Imise NO2 z dopravy

Imise PM10 z dopravy

Imisní situace (červeně je znázorněný stav přes povolený limit)

Průměrná roční koncentrace NO2 (Oxid dusičitý – způsobuje kyselé deště)

Průměrná roční koncentrace BaP (karcinogenní látka)

Průměrná roční koncentrace PM10 (prach)

Průměrná koncentrace 36. den překročení limitu PM10 (prach)

Průměrná roční koncentrace PM2,5 (mikroprach)

Průměrná roční koncentrace Benzen (karcinogenní látka)

Výkresy demografie:

Vývoj počtu obyvatel ve městě

Počet obyvatel v okolních obcích

Vývoj počtu obyvatel v okolních obcích

 

 

 

 

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Město Otrokovice

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy řídícího výboru jsou zástupci zadavatele, tedy města Otrokovice, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci SUMP.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR